Polityka Prywatności Infolinii dla Panelistów

O Nas

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa (adres do korespondencji). Adres rejestrowy Krajowego Instytutu Mediów: ul. Jana III Sobieskiego 101, w Warszawie (00-763), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz numerze REGON: 387857893.

O Polityce prywatności

Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanym „RODO”).
Data opublikowania: 30.07.2021. Wersja 01.2021
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: [email protected]
W niniejszej polityce przedstawiono zasady, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Polityka jest okresowo przeglądana i poddawana modyfikacjom, o ile zachodzi taka potrzeba. W przypadku istotnych zmian informacja o zmianach ukaże się na stronie: www.kim.gov.pl

O Danych Osobowych

Poprzez telefoniczny kontakt do Departamentu Panelu wyrażasz zgodę na przetwarzanie i nagrywanie swoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać dane w następującym zakresie: numer telefonu oraz dane osobowe jakie przekażesz nam podczas rozmowy telefonicznej niezbędne do realizacji celu, w jakim do nas dzwonisz.
Celem gromadzenia przez nas danych osobowych jest:
  • Przekazywanie informacji o Krajowym Instytucie Mediów,
  • Informowanie o Panelu Badawczym,
  • Obsługa próśb, zapytań,
  • Wsparcie tematów związanych ze współpraca w ramach Panelu,
  • Pomoc techniczna.

O zgodach

Bez Państwa zgody nie będziemy przetwarzać danych osobowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, nieuwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Nie udostępnimy nikomu Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące prawo.

O Przekazywaniu danych

Każdy pracownik/współpracownik Administratora, którego praca polega na merytorycznej analizie danych osobowych, wyników badań bądź bezpieczeństwie informatycznym ma podpisany odpowiedni dokument upoważniający go do wglądu do danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć inne podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia danych, zabezpieczające integralność i poufność danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

O Przysługujących prawach

Prawo do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, której Państwo udzieliliście. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Macie Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych poprzez wycofanie zgód. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych
Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie dostępu do swoich danych oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych.
Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do skarg
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznacie, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

O Przechowywaniu danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres odpowiedni dla ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania. Oznacza to, że dane będą przechowywane w okresie ważności udzielonych zgód.
Dane osobowe, które nie są już potrzebne, będą usuwane w sposób, który gwarantuje, że poufny charakter danych nie zostanie naruszony.
Administrator zachowa dane osobowe w dłuższym niż powyżej wskazanym okresie wyłącznie w przypadku, gdy będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.