Polityka prywatności
1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawę, cel i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Skarb Państwa – Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 101, numer NIP 5213916470, REGON: 387857893 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: [email protected]

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (z póź. zmianami).

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne.

2. Jakie dane zbieramy?
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy oraz analizujemy danych dotyczących twojego adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego itp. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych ujętych na stronie internetowej w postaci telefonu, poczty email itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe np. imię, nazwisko, adres email itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
3. Wyrażenie zgody oraz cel przetwarzania

Podanie w mailu danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udzielenia odpowiedzi, w tym poinformowania o działaniach podejmowanych przez organ w związku z pytaniami. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda, która może zostać w każdym czasie cofnięta.

Cel prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z zainicjowaniem takiej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Okres przechowywania danych
Korespondencja pomiędzy stronami poprzez kontakt na stronie internetowej jest przechowywana zgodnie z Polityką Ochroną Danych Osobowych Administratora.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej cofnięciem,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 23 RODO,
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.